Veelgestelde vragen

 

Heeft u een vraag? Mogelijk vindt u het antwoord hieronder. Ook kunt u de zoekfunctie gebruiken:

Verzekeringen:

Met een uitvaartverzekering van DLE Drachten worden uw kosten van de crematie of begrafenis door ons betaald. U betaalt tijdens uw leven een verzekeringspremie en wanneer u komt te overlijden wordt er een afgesproken bedrag uitgekeerd of wordt de uitvaart in natura – ofwel, in diensten door DLE Drachten – voor u geregeld.

De kosten van een uitvaart hangen samen met uw uitvaartwensen. Om te zorgen dat uw wensen financieel haalbaar zijn, is het goed een verzekering af te sluiten die daarop is afgestemd. Met onze uitvaartcalculator krijgt u zicht op de kosten van uw uitvaart. Bij DLE Drachten kunt u uw uitvaart voor maximaal € 10.000 verzekeren.

Jazeker. Uw kinderen en/of pleegkinderen tot de leeftijd van 16 jaar kunnen gratis worden meeverzekerd. Wel dient u eerst de gegevens van de mee te verzekeren kinderen aan ons door te geven.

U kunt bij ons een zogeheten natura-sommenverzekering afsluiten. Afhankelijk van uw wensen en budget kunt u daarbij kiezen voor diverse pakketten. Met onze natura-sommenverzekering krijgen uw nabestaanden bij uw overlijden de beschikking over het verzekerd bedrag: dit kunnen zij vrij besteden bij DLE Drachten. Het voordeel van de natura-sommenverzekering is dat u niet vastzit aan een standaard pakket, maar zelf bepaalt welke diensten u voor het verzekerd bedrag afneemt. Bovendien heeft u de zekerheid dat de nabestaanden het verzekerde geld ook echt besteden aan de uitvaart.

Jazeker. Neemt u contact met ons op voor het aanvragen van een nieuwe polis

 

Jazeker. Tot en met uw 70ste levensjaar kunt u uw verzekering aanpassen. Met onze uitvaartcalculator krijgt u heel eenvoudig zicht op het benodigde verzekerd kapitaal voor uw uitvaart. U ziet dan ook meteen hoeveel premie u betaalt. Via de website kunt de aanpassing doorgeven of neem contact op met De Laatste Eer Drachten via telefoonnummer 0512-515 827.

Bij de meeste verzekeringspolissen van DLE Drachten betaalt u levenslang premie. Er zijn echter ook polissen waarbij u premie betaalt tot uw 65ste verjaardag. Bij deze polissen blijft u vanaf uw 65ste gewoon verzekerd, maar hoeft u geen premie meer te betalen. Komt u voor uw 65ste te overlijden? Dan komt de uitkering beschikbaar voor uw nabestaanden. Vanaf dat moment hoeft er geen premie meer betaald te worden. 

Een uitvaart kost veel geld, gemiddeld zo’n € 6.500. Niet iedereen heeft zo’n bedrag altijd op de bankrekening staan. Bovendien komt het overlijden vaak onverwacht. Daarom kan het verstandig zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten. Dit voorkomt dat uw nabestaanden naast het verdriet om uw overlijden blijven zitten met een onaangename financiële verrassing. Heeft u voldoende geld om uw uitvaart te bekostigen? Dan kunt u ervoor kiezen om geen uitvaartverzekering af te sluiten. U kunt het geld bijvoorbeeld op een spaarrekening zetten of in een deposito storten bij DLE Drachten. De gemiddelde kosten van uw uitvaart berekent u eenvoudig met onze uitvaartcalculator.

Dit is heel eenvoudig en kan op meerdere manieren. Het makkelijkst is om ons even te bellen op (0512) 515827. Lees hier meer.

Dit heeft te maken met een risico-inschatting. Soms is de gezondheidssituatie van mensen zodanig dat het risico op overlijden beduidend groter is dan gebruikelijk. In zo’n geval kan het bestuur van DLE Drachten overwegen u te weigeren als verzekerde of een wachttijd voor uitkering aanhouden; de zogeheten Carenzjaren.

Alle rechten op verzekerde bedragen vervallen na vijf jaren vanaf het moment waarop (na het moment van overlijden) het recht geldend gemaakt had kunnen worden.

 

Met een uitvaartverzekering van DLE Drachten dekt u de kosten van een uitvaart af. Deze verzekering heeft een levenslange dekking.

Bij DLE Drachten kennen we geen overlijdensrisicoverzekering. Met zo’n verzekering dekken mensen financiële risico’s af die voor hun partner en/of kinderen kunnen ontstaan na het eigen overlijden. Denk bijvoorbeeld aan inkomstenderving, studie of het (gedeeltelijk) aflossen van de hypotheek.

Bij een natura-sommenverzekering van DLE Drachten vindt de uitkering plaats op basis van declaratie. Het verzekerde bedrag komt beschikbaar voor nabestaaden. Hiervoor zijn facturen nodig van alle gemaakte kosten van de uitvaart. Hoe u het beschikbare bedrag bij DLE Drachten besteedt, bepaalt u zelf.

Een geld- of kapitaalverzekering keert letterlijk uit "in de hand". Met zo’n verzekering ontvangen uw nabestaanden het verzekerde bedrag, waarmee zij zelf een uitvaartondernemer kunnen zoeken om de uitvaart te regelen. Dat kan dus bij DLE Drachten zijn of elke andere gewenste uitvaartondernemer. 

Uitvaart:

Nee, dat hoeft niet. Iedereen is vrij in de keuze voor een begraafplaats of crematorium. Een belangrijke reden waarom mensen kiezen voor een locatie in of rond Drachten is omdat dit hun eigen woon- of geboorteplek is.

Volgens de Nederlandse wet mag een overledene niet eerder dan 36 uur en niet later dan 6 werkdagen na het overlijden worden begraven of gecremeerd. (Hierbij tellen weekenden en feestdagen niet mee.) De burgemeester of officier van justitie kan toestemming geven om af te wijken van deze regel.

Bij iedere uitvaart moeten dingen geregeld worden zoals opbaring, vervoer, kist en meer. Zodra het overlijden bij ons gemeld is, kunt u vertrouwen op onze diensten. Samen met onze uitvaartverzorgers bespreekt u alle uitvaartwensen, en dus ook wat wij precies voor u gaan regelen.

Waarschuw allereerst uw huisarts. Buiten kantoortijden kunt u de Dokterswacht bellen. De arts geeft een verklaring van overlijden af. Die is nodig om aangifte van overlijden te kunnen doen. Licht ook de belangrijkste naasten in.

Bel vervolgens DLE Drachten op 0512 – 515 827 om het overlijden te melden. Wij zijn 24/7 bereikbaar. Alles wat u verder moet regelen leest u hier.

Iedereen kan gebruik maken van de diensten van DLE Drachten. U hoeft dus geen verzekering bij ons te hebben en geen lid te zijn, al heeft dat wel allerlei ledenvoordelen.

Jazeker. Iedereen kan gebruik maken van de diensten van DLE Drachten. Dus ook mensen die geen uitvaartverzekering hebben of die verzekerd zijn bij een andere verzekeraar.

Er is geen wettelijke regeling voor bijzonder verlof. In uw cao, arbeidsovereenkomst of bedrijfsreglement staat wanneer u bijzonder verlof kunt krijgen en hoelang dat verlof duurt. Wel heeft u meteen recht op calamiteitenverlof bij overlijden van een eerstegraads familielid. Hierbij gaat het om uw partner, ouders (ook adoptie- en stiefouders), schoonouders, kinderen (ook adoptie- en stiefkinderen), schoondochters- en schoonzonen. Tijdens het calamiteitenverlof heeft u tijd voor het regelen van alle dingen na overlijden.

Jazeker. Zowel voor uzelf als voor uw nabestaanden geeft het duidelijkheid en rust om vooraf uw uitvaartwensen kenbaar te maken. Tijdens zo’n gesprek kunnen we samen ook bekijken of uw wensen financieel haalbaar zijn en welke verzekering het best past bij uw wensen.

Algemeen:

Wat een uitvaart kost, hangt af van uw persoonlijke uitvaartwensen. Elk mens is immers anders, dus kiest iedereen voor een andere invulling van het eigen afscheid. In 2024 bedragen de gemiddelde uitvaartkosten voor een begrafenis € 7.000 tot € 10.000 en voor een crematie € 7.000. Met onze uitvaartcalculator berekent u heel eenvoudig uw uitvaartkosten.

De prijzen van graven verschillen per begraafplaats en gemeente. De kosten van een graf in de gemeente Smallingerland vindt u hier. Wilt u de prijs weten van graven op andere begraafplaatsen? Informeert u dan bij de betreffende gemeente. Vaak is een familiegraf of ‘eigen’ graf duurder dan een algemeen graf.

De prijzen van grafmonumenten lopen sterk uiteen. Er zijn honderden soorten grafstenen van verschillende vormen en materialen en in verschillende prijsklassen. Ook een goedkoop grafmonument kost al gauw rond de € 1.000.

In een algemeen graf kunnen meerdere personen worden begraven die geen familie van elkaar zijn. Gedenktekens kunnen er beperkt worden geplaatst. In de wet staat dat een algemeen graf tien jaar lang niet geruimd mag worden.

Een familiegraf wordt alleen gebruikt door de desbetreffende familie. U huurt of koopt een familiegraf voor minimaal twintig jaar. Een familiegraf is duurder dan een algemeen graf. De hoogte van het bedrag verschilt per begraafplaats. Hoeveel een graf in de gemeente Smallingerland kost, vindt u hier. Wilt u de prijs weten van graven op andere begraafplaatsen? Informeert u dan bij de desbetreffende gemeente.

Wanneer uw partner of naaste is overleden, dient u dit spoedig te melden bij de gemeente. DLE Drachten regelt dit graag voor u. U kunt dit ook zelf doen; hiervoor heeft u wel een verklaring van overlijden nodig. De gemeente stelt vervolgens de volgende instanties op de hoogte:

  • Gemeentelijke belastingen
  • Sociale Verzekerings Bank (SVB)
  • Belastingdienst
  • Hoogheemraadschap
  • UWV

Alle overige instanties zult u zelf moeten informeren. Soms is daarbij een kopie van de Akte van Overlijden nodig.

Ja, dat kan. Na overlijden staat u dan uw hele lichaam af aan een door u gekozen anatomisch instituut van een universiteit. Het instituut gebruikt uw lichaam voor medisch-wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het instituut geeft uw lichaam niet terug aan de nabestaanden.

Om uw lichaam ter beschikking te stellen, dient u zich bij leven persoonlijk aan te melden bij het door u gekozen anatomisch instituut van een universiteit. Hiervoor is het volgens de wet ook noodzakelijk dat u een eigenhandig geschreven wilsbeschikking heeft opgesteld. Lees hier meer.

LET OP: soms wordt een lichaam niet geaccepteerd door de universiteit, bijvoorbeeld omdat ze een overschot hebben. In dat geval zullen uw nabestaanden alsnog een uitvaart moeten regelen. Voor de nabestaanden is het tevens belangrijk om te weten dat uw lichaam binnen 24 uur wordt opgehaald, en soms nog sneller.

Staat u geregistreerd als orgaandonor en wilt u daarnaast uw lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap? Dan krijgt orgaan- en/of weefseldonatie altijd voorrang. Soms neemt een anatomisch instituut ook na een donatieprocedure een lichaam aan voor de wetenschap. Ieder instituut heeft hiervoor eigen beleid.

Wettelijk is niet vastgelegd wie de uitvaart moet regelen. In principe mag iedereen uw uitvaart of die van een ander regelen. Meestal wordt dit gedaan door de partner, ouders of kinderen van de overledene. De opdrachtgever is diegene die de uitvaart formeel op zich neemt en bepaalt hoe de uitvaart geregeld wordt, rekening houdend met de wensen van de overledene en de nabestaanden.

Het is belangrijk om te weten dat de opdrachtgever aansprakelijk is voor de financiën rond de uitvaart. Als de overledene een uitvaartverzekering had, kan daarin een begunstigde vastgelegd zijn. Dit kan de opdrachtgever zijn, maar dit hoeft niet zo te zijn. De opdrachtgever en de begunstigde(hij/zij die het geld ontvangt) kunnen verschillende personen zijn. De opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de (eventuele) kosten. Voor de nabestaanden is het dus goed om van tevoren te weten wie de begunstigde is van de verzekering en te bedenken wie opdrachtgever gaat zijn.

In de Wet op de lijkbezorging is vastgelegd dat in zo’n geval de burgemeester van de gemeente waarin de overledene overlijdt, verantwoordelijk is voor de uitvaart. De gemeente zorgt in eerste instantie alleen voor vervoer naar een mortuarium, waar de overledene wordt gekoeld. Vervolgens onderzoekt de gemeente of er toch nabestaanden zijn die de uitvaart willen organiseren. Worden er geen nabestaanden gevonden, of willen nabestaanden de uitvaart niet regelen, dan verzorgt de gemeente de uitvaart. Vaak is onbekend of de overledene begraven of gecremeerd wilde worden; dan wordt de overledene begraven in een algemeen graf.

In de Wet op de lijkbezorging is ook vastgelegd dat de uitvaartkosten die de gemeente moet maken, niet voor rekening komen van de gemeentelijke belastingbetaler. In plaats daarvan kan de gemeente de uitvaartkosten verhalen op de nalatenschap en/of de erfgenamen (als zij de nalatenschap inclusief schulden hebben aanvaard). Is de vordering niet op die manier inbaar, dan kan de gemeente de kosten verhalen op bloed- en aanverwanten (vaak de echtgenoot, ouders en/of kinderen) die tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest. Deze betaalverplichting voor de bloed- en aanverwanten geldt ook als zij de erfenis hebben verworpen of beneficiair hebben aanvaard. Dit geldt ook als er weinig of geen contact meer was.

Voor nabestaanden of bloedverwanten is het dan ook vaak financieel gunstiger om de uitvaart toch te regelen, ook al voelen zij geen band met de overledene. Want naast uitvaartkosten kunnen zij ook nog te maken krijgen met kosten van bijvoorbeeld een incasso, advocaat en rechtszaak. Vaak kiezen zij er dan voor om de uitvaart zo eenvoudig mogelijk te organiseren. Ze zijn ook niet verplicht de uitvaart bij te wonen.

Slingehof:

Jazeker. Uitvaartcentrum Slingehof is eigendom van DLE Drachten en iedereen kan gebruik maken van onze diensten. U hoeft dus geen verzekering bij ons te hebben en geen lid te zijn, al heeft dat wel allerlei ledenvoordelen.

Jazeker. Wanneer uw dierbare is opgebaard in Uitvaartcentrum Slingehof heeft u tot aan de uitvaart, dag en nacht toegang tot de opbaarkamer. U krijgt hiervoor tijdelijk een eigen sleutel.

In ons uitvaartcentrum Slingehof kunt u liefdevol loslaten in alle rust en op uw eigen manier. Wij werken niet met een standaard tijdsduur voor de plechtigheid. Samen met u plannen we de uitvaart graag in volgens uw wensen.

Jazeker. Ons uitvaartcentrum Slingehof is geen crematorium, maar rondom de crematie zijn wij u graag van dienst. Dat geldt voor het opbaren van uw dierbare, de uitvaartceremonie in onze aula en de receptie of ander samenzijn in onze koffiekamer.

Uitvaartcentrum Slingehof is gelegen naast de gemeentelijke begraafplaats Slingehof. Hier kunt u uw dierbare bijzetten op het urnenveld of in de urnenmuur. Ook kunt u hier de as verstrooien op een algemeen strooiveld of op een persoonlijk strooivak.

Nee. Het nuttigen en/of meebrengen van eigen consumpties is in uitvaartcentrum Slingehof niet toegestaan in verband met regelgeving voor voedselveiligheid en hygiëne (HACCP-regels).

Jazeker. De aula in ons uitvaartcentrum Slingehof heeft niet alleen een geluidsinstallatie voor het afspelen van uw uitvaartmuziek. Ook staat er standaard een orgel. En voor andere live muziek tijdens de ceremonie regelen we graag de eventuele benodigdheden. Wel stemmen we dit vooraf graag met u af om te zorgen dat de ceremonie volgens plan verloopt.

De aula in ons Uitvaartcentrum Slingehof beschikt over een moderne geluidsinstallatie voor het afspelen van uw uitvaartmuziek. Wilt u foto’s en filmpjes laten zien, dan kunt u gebruik maken van onze grote beeldschermprojector. Verder verzorgen we een livestream zodat familie en vrienden thuis de dienst kunnen volgen via internet. Van de livestream kan ook een opname gemaakt worden zodat u de dienst altijd terug kunt kijken.